Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Arpit Chaubey 2016021 1331 2016021_img058.jpg
2 Priyanshu Yadav 2016008 0668 2016008_img057.jpg
3 Aryan Yadav 2016006 1397 2016006_img056.jpg
4 Yamini Jaiswal 0212 070 0212_001 (141).jpg
5 Neha bano 210 1269 210_001 (139).jpg
6 Shivam mishra 209 1915 209_001 (138).jpg
7 Poonam Yadav 207 01436 207_001 (137).jpg
8 Kripesh Dhar Dubey 208 01927 208_001 (136).jpg
9 Prateek maurya 0118 1989 0118_001 (131).jpg
10 Aman Tiwari 0138 2099 0138_001 (130).jpg