Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Shivam Dubey 060 00743 060_001 (38).jpg
2 Prince yadav 057 0342 057_001 (37).jpg
3 Yahya farrukh Ansari 058 0222 058_001 (36).jpg
4 Suchanda Bhaumik 048 00356 048_001 (35).jpg
5 Aushman Bhaumik 049 00493 049_001 (34).jpg
6 Md. sarim Ansari 050 0146 050_001 (33).jpg
7 Fardeen Khan 051 00348 051_001 (32).jpg
8 Shivam Jaiswal 019 1810 019_001 (31).jpg
9 vansh Jaiswal 028 0080 028_001 (30).jpg
10 Abhishek Upadhayay 018 1465 018_001 (29).jpg