Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Harsh Jaiswal 002 00240 002_001 (13).jpg
2 Rishika Jaiswal 004 00415 004_001 (12).jpg
3 Faria Waseem 009 00208 009_001 (11).jpg
4 Fariza Waseem Ansari 010 00418 010_001 (10).jpg
5 Anurag Jana 055 00269 055_001 (9).jpg
6 Sapana Jaiswal 0211 1703 0211_001 (8).jpg
7 Aiza Azim Ansari 011 00410 011_001 (7).jpg
8 Biswajeet Sahoo 008 2152 008_001 (5).jpg
9 Tamanna Sahoo 007 2151 007_001 (4).jpg
10 Naved Ansari 0214 1177 0214_001 (3).jpg