Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Siddharth Raw 033 00502 033_001 (15).jpg
2 Anshika Jaiswal 003 00691 003_001 (14).jpg
3 Harsh Jaiswal 002 00240 002_001 (13).jpg
4 Rishika Jaiswal 004 00415 004_001 (12).jpg
5 Faria Waseem 009 00208 009_001 (11).jpg
6 Fariza Waseem Ansari 010 00418 010_001 (10).jpg
7 Anurag Jana 055 00269 055_001 (9).jpg
8 Sapana Jaiswal 0211 1703 0211_001 (8).jpg
9 Aiza Azim Ansari 011 00410 011_001 (7).jpg
10 Biswajeet Sahoo 008 2152 008_001 (5).jpg