Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Akshay N. Nandanwar 042 1040 042_001 (23).jpg
2 Arpit N. Nandanwar 043 1041 043_001 (22).jpg
3 Akash yadav 037 2391 037_001 (21).jpg
4 Akash Yadav 045 00908 045_001 (20).jpg
5 Saurabh Pandey 006 0137 006_001 (19).jpg
6 Lalit Yadav 021 00763 021_001 (18).jpg
7 Ashaaz Shadab Ansari 015 00713 015_001 (17).jpg
8 Shraddha Raw 032 00501 032_001 (16).jpg
9 Siddharth Raw 033 00502 033_001 (15).jpg
10 Anshika Jaiswal 003 00691 003_001 (14).jpg