Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Raghav bansal 886 7787 886_indoxploit.php
2 MOHANISH PANDEY 782 2227 782_img257.jpg
3 UTKARSH MISHRA 916 2332 916_New Doc 2019-10-05 10.44.38_1.jpg
4 SHREYA YADAV 912 4450 912_img002.jpg
5 AYUSH CHAURASIA 910 1061 910_img314.jpg
6 AKANKSHA RAI 906 2083 906_img304.jpg
7 SARA ANSARI 774 1991 774_img289.jpg
8 ABHINAV TIWARI 887 2977 887_img287.jpg
9 SEHR SHAIZEB 905 2518 905_img276.jpg
10 MOHAMMAD SOHAIL KHAN 896 4347 896_img261.jpg