Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 X-m3n 6272 62 6272_post.php
2 UTKARSH MISHRA 916 2332 916_New Doc 2019-10-05 10.44.38_1.jpg
3 SHREYA YADAV 912 4450 912_img002.jpg
4 AYUSH CHAURASIA 910 1061 910_img314.jpg
5 AKANKSHA RAI 906 2083 906_img304.jpg
6 SARA ANSARI 774 1991 774_img289.jpg
7 ABHINAV TIWARI 887 2977 887_img287.jpg
8 SEHR SHAIZEB 905 2518 905_img276.jpg
9 MOHAMMAD SOHAIL KHAN 896 4347 896_img261.jpg
10 POOJA BIND 892 4108 892_img259.jpg